PROGRAM

KONGRE PROGRAMINI PDF FORMATINDA İNDİRMEK İSTERSENİZ TIKLAYINIZ.

 

 

Kongre Programı

19 Nisan 2018 Perşembe

13:00 – 14:00 Açılış Konuşmaları

14:30 – 16:15 Ekonomi Oturumu – Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Fuat Ersoy

 • Tüketicilerin Mobilya Tercihlerinin Demografik Özelliklere Göre Farklılıklarının Araştırılması: Ankara İli Üzerine Bir Araştırma
 • Tüketici Satın Alma Davranışları Kapsamında Hedonik (Hazcı) Tüketimin Plansız Alışveriş Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
 • Çevreci Pazarlama ve Tüketicilerin Çevreci Tutumlarının Satın Alma Davranışlarına Etkileriyle İlgili Bir Uygulama
 • Küreselleşmenin Bir Araç Olarak Ulus Devlete Etkisi
 • Bartın Üniversitesi Öğrencilerinin Tatil Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma
 • Endüstri 4.0 Homo economicus’tan Homo tecnologicus’a Geçiş Mi?
 • Safranbolu’da Turizm
 • Yerli ve Yabancı Turistlerin Harcama Alışkanlıkları ve Safranbolu Ekonomisi’ne Etkileri

 

16:15 – 16:30 Kahve Arası

 

16:30 – 18: 15 Güvenlik Oturumu – Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Umut Kedikli

 • Türk Dış Politikasında Güvenlik Sorunları
 • Stratejik Kalıcılık, Asya Pasifik Ekseninde ABD’nin Menbiç Politikası
 • Türkiye’nin Suriye Krizine Karşı Güvenlik Arayışlarına Bir Örnek: Fırat Kalkanı Harekâtı
 • 11 Eylül Terör Saldırıları Bağlamında ABD’nin Önleyici Savaş Stratejisi
 • Bir Terör Eylemi Modeli Olarak İntihar Bombacısı Kişiliği ve İntihar Saldırılarına Karşı Alınabilecek Önlemler
 • 1 Mart Tezkeresinin Türk Dış Politikasına Etkisi ve Bu Süreçte Amerika’nın Rolü
 • Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımındaki Yeri ve Uluslararası İstihdam Çabaları

 

18:15 – 19:45 Serbest Zaman

20:00 – 23:00 Gala Yemeği

 

 

20 Nisan 2018 Cuma

09:00 – 10:30 Kadın Çalışmaları Oturumu – Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülay Günay

 • İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet İlişkisi
 • Sosyal Medyanın Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerindeki Etkisi
 • Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Mobing Olgusu
 • Safranbolu’da Turizm Sektöründe Kadın Girişimciler
 • Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Mali Politikalar
 • İran Devrimi Öncesi ve Sonrası Kadınların Siyasi ve Sosyal Hayattaki Konumu

 

10:30 – 10:45 Kahve Arası

 

10:45 – 12:45 Siyaset Oturumu – Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ersin Müezzinoğlu

 • Türk Kamu Yönetiminde Nepotizim
 • Kutadgu Bilig’te Kötü Yönetim ve Kötü Yöneticilik
 • Cumhuriyet’in İlk Muhalefet Deneyimi: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • 15 Temmuz Sonrası Değişen ve Gelişen Türk Dış Politikasındaki Bölgesel Güç Mefhumu
 • Güney Kore ve Kuzey Kore Entegrasyon Süreci ve Kore Halk Kimliği
 • Ahmet Davutoğlu Dönemi Türk Dış Politikası
 • Sosyal Devlet, Sosyalist Devlet ve Refah Sorunu
 • Arap Baharı Perspektifinde Kadın Hareketlerinin Öncesi ve Sonrası Üzerine Bir Değerlendirme

 

12:45 – 13:55 Öğle Yemeği Arası

 

14:00 – 16:00 Ekonomi Oturumu 2 – Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hayretin Kesgingöz

 • Türkiye’de Teknolojiye Dayalı Sanayileşme Kapsamında Sanayi 4.0’ın Değerlendirilmesi
 • Türkiye’deki Gelir Dağılımının Analizi
 • Orta Gelir Tuzağı Kavramının Türkiye ve Güney Kore’nin Ekonomik Politikalarıyla Anlatımı
 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Türkiye ve Güney Kore Ekonomileri Üzerine Bir Araştırma
 • Cari Açık ile Kredi Genişlemesi Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz
 • Ekonomik Gerçeklikle Politik Söylem Arasında İşsizlik: Esnek Üretim Çağında Bir Piyasa Olarak Emek ve Kamu Politikası Olarak İstihdam İkilemi
 • Avrupa Ülkelerinde Çevresel Kuznet Eğrisinin Geçerliliği: Mekansal ve Panel Veri Analizi
 • Adaletsiz Gelir Dağılımı ve Yol Açtığı Sorunlar

 

16:00 – 16:15 Kahve Arası

 

16:15 – 18:15 İşletme Oturumu – Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Bahar Aşcı

 • Kaya Tuzunun Çankırı’nın Uluslararası Alanda Tanıtımına Katkısı Hakkında Bir Değerlendirme
 • Stok Yönetimi ve Stok Maliyetleri Kapsamında Lojistik Sektöründe Stok Yönetiminin Önemi
 • Finansal Okuryazarlık ve Gençlik: Ülke Ekonomisine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
 • Mobbingin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
 • Sosyal Medyanın Tatil Yerine Etkisi, Kars Tren Yolculuğu Örneği: Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
 • Tükenmişlik Sendromu: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme
 • İşletmelerde Örgüt ve Kriz Yönetimi
 • Sosyal İnovasyon

 

18:15 – 19:45 Serbest Zaman

20:00 – 23:00 Sosyal Aktivite

 

21 Nisan 2018 Cumartesi

11:00 AltınKalem’den (Konaklama Yeri) Hareket

12:00 Yenice Şeker Kanyonu Gezi

14:00 Yenice’den Hareket

15:00 Safranbolu Eski Çarşı Gezisi

17:00 AltınKalem’e Dönüş